Short Note Part 1

บางทีอะไรน่าสนใจก็มาจากการอ่านเจอบทความ หรือสนทนากับคนที่อยู่กับสิ่งนั้น ครั้นอยากบันทึกก็พบว่าไม่ยาวพอจะเขียนเป็นหนึ่ง